Quay trở lại chi tiết bài báo UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN Tải xuống Tải xuống PDF