Quay trở lại chi tiết bài báo CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI Tải xuống Tải xuống PDF