[1]
Đổ, N.C., Nguyễn, V. Đằng, Nguyễn, T.X.M., Nguyễn, H.T., Đoàn, D.T., Nguyễn, H. Ẩn, Phạm, Q.T.T. và Nguyễn, T.N.N. 2024. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 60-70. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1024.2024.