[1]
NGUYỄN, ĐẠI H.L., Nguyễn , H.T.T. và Nguyễn , T.T. 2024. GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 32-39. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1042.2024.