[1]
Truong , T.T., Nguyen , N.T., Vu, D.L., Nguyễn , K.V., Nguyen, .T.T.H., Hoang , T.V.H., Le , T.T.L., Phung , B.N. và Vu , T.K.T. 2023. THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION BY CARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 12 2023), 3-10. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1063.2023.