[1]
Pham , T.M., Tran , D.H., Lê , V.K. và Vu , D.L. 2023. THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 12 2023), 11-16. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1064.2023.