[1]
Nguyen , T.T.N., Dam , T.T., Le , C.C., Do , D.T. và Vu , D.L. 2023. EVALUATION OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA USING THE VIDEO-FLUOROSCOPIC SWALLOWING STUDY IN STROKE PATIENTS . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 12 2023), 17-21. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1068.2023.