[1]
Tong , N.T., Pham , M.T., Nguyen , T.V., Ngo , L.L. và Nguyen , Q.D. 2023. EVALUATE THE EFFECTS OF CT-GUIDED SPLANCHNIC NERVE NEUROLYSIS IN PAIN CAUSED BY UPPER ABDOMINAL VISCERAL MALIGNANCIES. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 12 2023), 39-45. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1075.2023.