[1]
Nguyen , V.T. 2023. 99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 12 2023), 46-52. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1076.2023.