[1]
Do , D.K., Nguyen , V.T., Doan , V.H., Dinh , H.V., Ngo, L.L., Cao , V.C., Ngo , X.T. và Nguyen , T.H. 2023. VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 12 2023), 60-66. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1078.2023.