[1]
Le , V.G. và Thieu , D.H. 2024. CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 03 (tháng 1 2024), 67-72. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1079.2023.