[1]
Nguyễn, Đoàn D.Q., Đỗ, T.T.T., Trần , T.M.T., Lê , M.T. và Lê , N.G.H. 2023. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2023), 71-77. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1102.2024.