[1]
Đỗ , N.C., Nguyễn , V. Đằng, Nguyễn , T.X.M., Nguyễn , H.T., Đoàn , D.T., Nguyễn , H. Ẩn, Phạm , Q.T.T. và Nguyễn , T.N.N. 2024. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 60-70. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1138.2024.