[1]
Nguyễn, . Đoàn D.Q., Đỗ , T.T.T., Trần , T.M.T., Lê, M.T. và Lê , N.G.H. 2024. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 71-77. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1139.2024.