[1]
Nguyễn , T.L., Nguyễn , T.B., Lê , V.D. và Lê , T.L. 2024. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 84-89. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1141.2024.