[1]
Nguyễn , N.Q., Nguyễn, .D.H. và Lê , T.D. 2024. CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 90-93. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1142.2024.