[1]
Huỳnh, Q.K. 2022. AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA). Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 34-42. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.128.2022.