[1]
Nguyễn, X.H., Lê, V.K., Nguyễn, D.T., Hoàng, N.T. và Nguyễn, H.T. 2022. Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 65-70. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.134.2022.