[1]
Nguyễn, X.H., Hoàng , Đức T., Nguyễn , D.T., Lê, V.K. và Nguyễn, T.B.N. 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 21-33. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.135.2022.