[1]
Nguyễn , T.N.M., Nguyễn , X.H., Lưu , H.N., Nguyễn , T.H., Lại , T.H., Nguyễn , T.T., Nguyễn , T.T.T., Nguyễn , M.T., Phạm , T.L. và Quách , T.H. 2022. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 29-34. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.186.2020.