[1]
Nguyễn T.T., Nguyễn T.N.A., Nguyễn , T.T.N. và Phạm M.T. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 68-75. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.211.2020.