[1]
Trần V.G., Nguyễn X.H., Phan , H.G., Lê , V.K. và Phạm , M.T. 2022. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 39 (tháng 6 2022), 81-86. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.214.2020.