[1]
Nguyen, N.C., Lê, T.L. và Đoàn, T.L. 2022. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 47 (tháng 6 2022), 50-56. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.286.2022.