[1]
Phong, N.T. , Phước, .L.V. và Thùy Linh, N.T. 2022. BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MRA TWIST TRONG ĐÁNH GIÁ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG - TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 45 (tháng 1 2022), 31-37. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.45.67.2021.