[1]
Nguyen, Y., Lê, V.K., Nguyễn , T.T.T., Nguyễn, T.K., Đoàn, T.K.O. và Vũ, Đăng L. 2023. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 50 (tháng 3 2023), 14-22. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.705.2023.