[1]
Vũ, T.H., Phạm, .M.T., Lê , V.K. và Trịnh, .H.C. 2023. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 4-12. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.915.2023.