[1]
Vũ , .Q.T., Nguyễn, .Q.D., Nguyễn , T.L. và Tăng, .T.M.T. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 13-19. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.916.2023.