[1]
Bùi, .T.N. và Nguyễn , D.H. 2023. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 20-25. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.917.2023.