[1]
Trần , N.T., Lê , T.H.V. và Nguyễn , .H.X. 2023. NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 640 LÁT CẮT VÀ CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 33-45. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.920.2023.