[1]
Bùi , T.T.T., Nguyễn , X.T., Đỗ , V.C.N. và Lê, .B.H.P. 2023. THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 62-69. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.925.2023.