[1]
Nguyễn , T.N., Nguyễn , T.T., Trần , B.K., Nguyễn , V.S. và Lê, .X.C. 2023. UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 78-83.