[1]
Tống, .D.H., Nguyễn , L.T.T. và Nguyễn , N.V. 2023. TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 84-87. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.929.2023.