[1]
Ngô, .T.N.M., Nguyễn , T.T.H., Trần , Đức H., Trịnh , H.C. và Lê , V.K. 2023. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 88-92. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.930.2023.