[1]
Nguyễn, .N.T.A. và Nguyễn, .Q.D. 2023. BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 51 (tháng 6 2023), 93-97. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.931.2023.