[1]
PHẠM, T.L., Đào , T.M., Cao , V.K., Phạm , V.H. và Vũ , V.B. 2024. GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2024), 78-83. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.936.2024.