[1]
Trần , D.K.V., Võ , T. Đức, Phạm, .N.M.T., Đặng , Q.V. và Nguyễn , H.B. 2023. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 4-9. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.957.2023.