[1]
Ngô, . Đức Y., Vũ , . Đăng L., Đàm , T.T. và Nguyễn, .C.T. 2023. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 47-55. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.964.2023.