[1]
Hoàng , Đức T. và Nguyễn , .X.H. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 9 2023), 67-75. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.966.2023.