[1]
Nguyễn , V.A. 2023. VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 52 (tháng 8 2023), 92-99. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.971.2023.