[1]
Nguyễn , T.L., Nguyễn, T.B., Lê , .V.D. và Lê , .T.L. 2023. Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam. 54 (tháng 3 2023), 84-89. DOI:https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.995.2024.