(1)
Đổ, N. C.; Nguyễn, V. Đằng; Nguyễn, T. X. M.; Nguyễn, H. T.; Đoàn, D. T.; Nguyễn, H. Ẩn; Phạm, Q. T. T.; Nguyễn, T. N. N. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. vjrnm 2024, 60-70.