(1)
NGUYỄN, ĐẠI H. L.; Nguyễn , H. T. T.; Nguyễn , T. T. GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. vjrnm 2024, 32-39.