(1)
Nguyễn, Đoàn D. Q.; Đỗ, T. T. T.; Trần , T. M. T.; Lê , M. T.; Lê , N. G. H. Vai Trò của chụp cắt lớp Vi tính Trong đánh Giá độ nặng ở bệnh nhân Thuyên tắc phổi cấp. vjrnm 2023, 71-77.