(1)
Nguyễn , Đại H. L.; Nguyễn , . H. T. T.; Nguyễn , T. T. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm 2024, 32-39.