(1)
Đỗ , N. C.; Nguyễn , V. Đằng; Nguyễn , T. X. M.; Nguyễn , H. T.; Đoàn , D. T.; Nguyễn , H. Ẩn; Phạm , Q. T. T.; Nguyễn , T. N. N. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO . vjrnm 2024, 60-70.