(1)
Nguyễn, . Đoàn D. Q.; Đỗ , T. T. T.; Trần , T. M. T.; Lê, M. T.; Lê , N. G. H. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP . vjrnm 2024, 71-77.