(1)
Huỳnh, Q. K. AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA). vjrnm 2022, 34-42.