(1)
Nguyễn, X. H.; Lê, V. K.; Nguyễn, D. T.; Hoàng, N. T.; Nguyễn, H. T. Báo cáo Ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu Trong Và Nút động mạch tử Cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc Rau cài răng lược kết hợp Rau tiền đạo. vjrnm 2022, 65-70.