(1)
Nguyễn, X. H.; Hoàng , Đức T.; Nguyễn , D. T.; Lê, V. K.; Nguyễn, T. B. N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH. vjrnm 2022, 21-33.