(1)
Nguyễn , T. N. M.; Nguyễn , X. H.; Lưu , H. N.; Nguyễn , T. H.; Lại , T. H.; Nguyễn , T. T.; Nguyễn , T. T. T.; Nguyễn , M. T.; Phạm , T. L.; Quách , T. H. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ. vjrnm 2022, 29-34.